Dokument Archiwalny :


Status prawny

Karkonoski Park Narodowy

zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Wszystkie wydatki Parku pokrywane są bezpośrednio z budżetu państwa a uzyskiwane dochody odprowadzane są również do budżetu.

Postawą działalności finansowej są sporządzane przez Park roczne plany przychodów i wydatków, zatwierdzane przez Ministra Środowiska. Część zadań Parku wykonywana jest przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym, utworzone przez dyrektora Parku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104 ze zm.).

Gospodarstwem Pomocniczym jest wyodrębniona z Parku, pod względem organizacyjnym i finansowym, część podstawowej działalności Parku i działalność uboczna. Działalność Karkonoskiego Parku Narodowego regulują następujące akty prawne: - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zm.), - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 roku w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 64, poz. 306),

Opublikowano : Krakowski Krzysztof, dnia 15.06.2009 o godzinie 09:40:05.

Dokument obowiązywał od dnia 15.06.2009 o godzinie 09:40:05 do 07.03.2011 o godzinie 08:19:21

Wersja do druku