Projekt planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego

Szanowni Państwo,
Udostępniamy Państwu aktualny projekt planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego (wersja z dnia 07 sierpnia 2013r.) spełniający również wymogi planu ochrony dla obszarów Natura 2000 w granicach parku narodowego. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Naukową Karkonoskiego Parku Narodowego. We wrześniu bieżącego roku planujemy rozpocząć konsultacje społeczne na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o czy mowa w art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody oraz przekazany zostanie właściwym organom i instytucjom do opiniowania, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.
 

 

Dokumenty do pobrania:

4.Mapa korytarzy ekologicznych 4.Mapa korytarzy ekologicznych » format : pdf [ 181.27 kB ]