Zadania ochronna 2016-2017

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego


Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651, 1936 i 2171) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2016–2017.
§ 2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i sportowych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

                                                                                                               MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

Załączniki :

Treść zarządzenia wraz z załącznikami Treść zarządzenia wraz z załącznikami » format : pdf [ 877.66 kB ] Opublikowano : dnia 22.02.2016 o godzinie 14:53:17.


Opublikowano : Marcin Wierzbiński, dnia 22.02.2016 o godzinie 14:47:26.

Wersja do druku