Ewidencja, rejestry, archiwa

W Karkonoskim Parku Narodowym prowadzi się następujące ewidencje, rejestry iarchiwa:
• ewidencja środków trwałych,
• ewidencja pozostałych środków trwałych,
• ewidencja magazynowa,
• ewidencja druków ścisłego zarachowania,
• archiwum zakładowe,
• ewidencja komputerów i programów komputerowych,
• ewidencja umundurowania, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,
• rejestr zamówień publicznych,
• książki obiektów budowlanych,
• ewidencja gruntów będących w zarządzie Parku,
• ewidencja sadzonek w szkółkach,
• rejestr drewna pozostawionego do mineralizacji,
• wykaz zagrożenia drzewostanów przez szkodniki wtórne,
• wykaz szkód w lesie spowodowanych przez zwierzynę,
• ewidencja pożarów,
• rejestry wypadków w pracy,
• rejestry wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
• roczne plany rzeczowo-finansowe działalności Parku,
• roczne analizy działalności Parku,
• ewidencja zasobów bibliotecznych.

Udostępnianie:
- wyłącznie na podstawie pisemnej zgody dyrektora Parku (np. dla celów przygotowania prac dyplomowych, badań naukowych),
- korzystanie z biblioteki Parku w czytelni (bez wypożyczeń na zewnątrz).

Opublikowano : , dnia 03.06.2009 o godzinie 10:09:12.

Wersja do druku