Projekt Planu Zadań Ochronnych

Jelenia Góra, 18.10.2011 r.

Obwieszczenie

Na podstawie Art. 28 ust. 1, 3, 4 oraz Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zmian.), a także § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. Nr 34 poz. 186), zgodnie
z Art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz Art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmian.)

Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego
zawiadamia

o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 PLB 020007 „Karkonosze” oraz PLH 020006 „Karkonosze” z wyłączeniem części wspólnej z Karkonoskim Parkiem Narodowym oraz PLH 020044 „Stawy Sobieszowskie”.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z założeniami do opracowania projektów planów zadań ochronnych opublikowanymi na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Karkonoskiego Parku Narodowego (www.kpnmab.pl, www.bip.kpnmab.pl) oraz w siedzibie Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego przy ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, pokój 22 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30).

Uwagi i wnioski do ww. założeń, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można składać w formie pisemnej na adres: Karkonoski Park Narodowy, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenie Góra; ustnej do protokołu w sekretariacie Karkonoskiego Parku Narodowego, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zmian.) na adres e-mail: pzo@kpnmab.pl - w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.


Dyrektor
Karkonoskiego Parku Narodowego
dr inż. Andrzej Raj
 

 

Akty prawne Akty prawne » format : rar [ 868.77 kB ]
Mapy obszarów Natura 2000 Mapy obszarów Natura 2000 » format : rar [ 8,051.06 kB ]
SDFy obszarów Natura 2000 SDFy obszarów Natura 2000 » format : rar [ 376.02 kB ]
Predefiniowane warstwy i tabele Predefiniowane warstwy i tabele » format : zip [ 116.65 kB ]
Adaptacja SD GIS Adaptacja SD GIS » format : pdf [ 1,572.80 kB ]
Mapa PLB 020007 Karkonosze Mapa PLB 020007 Karkonosze » format : pdf [ 268.12 kB ]
Mapa PLH 020006 Karkonosze Mapa PLH 020006 Karkonosze » format : pdf [ 264.16 kB ]
Mapa PLH 020044 Stawy Sobieszowskie Mapa PLH 020044 Stawy Sobieszowskie » format : pdf [ 501.58 kB ]