Statut KPN

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA  ŚRODOWISKA1)
z dnia  18 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeleniej Górze

Na  podstawie  art. 8f ustawy  z  dnia   16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§1. Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeleniej Górze nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.3)

 

                                                                                                                                                 MINISTER ŚRODOWISKA

 

1)Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157. poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804. z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.
3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 74 Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Śród. i GIOŚ Nr 4, poz. 79), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337).

Załączniki :

Statut Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze Statut Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze » format : pdf [ 1,686.67 kB ] Opublikowano : dnia 27.03.2013 o godzinie 09:16:28.


Opublikowano : Krakowski Krzysztof, dnia 10.06.2009 o godzinie 12:36:21.

Wersja do druku