Wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w Karkonoskim Parku Narodowym z siedziba w Jeleniej Górze w roku 2016 w Obwodzie Ochronnym Szrenica

KPN/26/2015                                                                                    Jelenia Góra dn. 30.12.2015

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w Karkonoskim Parku Narodowym z siedziba w Jeleniej Górze w roku 2016 w Obwodzie Ochronnym Szrenica

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Karkonoski Park Narodowy

 z siedzibą w Jeleniej Górze

ul. Chałubińskiego 23

58-570 Jelenia Góra

Telefon:          75 75 537 26

Faks:   75 75 533 48

Strona WWW: www.bip.kpnmab.pl

E-mail: sekretariat@kpnmab.pl

Godziny urzędowania: 7:30- 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.kpnmab.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego pokój nr 11. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne. 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 Wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2016 w Obwodzie Ochronnym Szrenica

Pozyskanie – 920 m3 i zrywka -  880 m3 drewna

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. .

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

77210000-5  

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 30.11.2016 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)         posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)         posiadania wiedzy i doświadczenia, o udzielenie zamówienia mogą ubiega  się

          Wykonawcy, którzy wykonali co najmniej 1 usługę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w  tym okresie )  odpowiadającą swoim rodzajem usługę stanowiąca przedmiot zamówienia tj.  prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna (za podobne prace uważa się prace: prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna wykonane na rzecz nadleśnictw PGL – Lasy Państwowe, parków narodowych)  o wartości co najmniej 50 000 zł brutto oraz potwierdzone, czy prace zostały wykonane należycie.

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się dysponowaniem  potencjałem technicznym

    a) co najmniej po 2 pilarki spalinowe

    b) co najmniej 1 konia do zrywki

   c) co najmniej  1 ciągnik skidder z wyciągarką mechaniczną (z liną o długości minimum 40,0 m) typu LKT.

oraz  

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się dysponowaniem  osobami zdolnym ido wykonania zamówienia  : 

 

a) co najmniej dwoma pracownikami  z uprawnieniami do wykonywania pracy  drwala (uprawnienia drwala motorniczego  – operatora pilarki spalinowej)  na pakiet

b)  Zapewnienia dwuosobowego wykonywania prac z użyciem pilarek spalinowych

    zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z

    2006r. nr 161 poz. 1141) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej w każdym pakiecie

c) co najmniej 1 osoba do  nadzoru z    wykształceniem leśnym lub co najmniej 3 letnim stażem w wykonywaniu prac leśnych na pakiet.

4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

    1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z 

        art. 22 ust. 1 

   2)   Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24  ust. 2 pkt. 5, albo informacja o tym, że nie należą do grupy kapitałowej.

3.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

       zamówienia z art. 24 ust. 1 PZP wykonawca składa następujące dokumenty:

      1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

    2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o   

       działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a przypadku osób fizycznych oświadczenia wymieniowego w pkt. 2.1. pkt. 2  niniejszej specyfikacji. Dokument w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem lub w formie oryginału.

  3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zale­ga z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne, lub  potwierdzenie,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6). Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania

   poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

     Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 3. składa dokument lub

     dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

     potwierdzające, że:

  -  nie podlega likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie

     wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3  miesięcy przed terminem składania ofert. 

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawione nie

     wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

 

2) zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 3.  składa zaświadczenie właściwego   organu sądowe lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24  ust. 1 pkt, 4-8,1, i 11 ustawy;

 

    3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, których mowa w pkt. 1)  zastępuje się je dokumentem  zawierającym oświadczenia, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,  złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  lub przed notariuszem – wystawione w terminach określonych  odpowiednio w pkt. 4.1 

5. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia

   wiedzę i doświadczenie, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

   4.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i  podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane  oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub  są wykonywane

5.2.  Dowodami, o których mowa w pkt 5.1 . są:

 a) poświadczenie,

  b) w przypadku zamówień na usługi    oświadczenie wykonawcy- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia , o którym mowa w pkt. a

5.3 W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi   wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 5.1, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 5.2.

6.W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do oferty należy dołączyć dokument:

     6.1 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją  o podstawie dysponowania tymi zasobami. Dokument w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem lub w formie  oryginału.

7. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć następujący dokument:

    7.1 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Dokument w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

   7.2  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

           Dokument w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem lub w formie oryginału.

8. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w    realizacji części zamówienia,  zobowiązany jest wykazać, że w  stosunku do tych  podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie   zamówienia,    poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 3 

9. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

10. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

11. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie innego zadania.

VIII. Informacja na temat wadium: – 800 ,00zł

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami wyboru oferty:

a) cena – 90%

b) posiadanie na własność sprzętu do zrywki oraz zaprzęgu konnego -10 %

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2016-01-20  do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w jeleniej Górze

Ul. Chałubińskiego 23

58-570 Jelenia Góra

Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-01-20 , o godz. 12:15

w siedzibie zamawiającego

Karkonoski Park Narodowy

z siedzibą   Jeleniej Górze

ul. Chałubińskiego  23

58-570 Jelenia Góra

Sala konferencyjna                      

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie jest przewidziana

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 Zamawiający, przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych gospodarczym interesem zamawiającego.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dz. U. UE:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 2015-12-30

 z upoważnienia Dyrektora KPN

mgr inz. Przemysła Tołoknow

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia »

W celu uzyskania dostępu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze skierowanymi przez wykonawców pytaniami i udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link.

Adres e-mail :

Załączniki :

Załącznik nr 1- kosztorys ofertowy Załącznik nr 1- kosztorys ofertowy » format : pdf [ 28.05 kB ] Opublikowano : dnia 02.01.2016 o godzinie 19:01:09.
załącznik nr 2 – szczegółowy opis czynności załącznik nr 2 – szczegółowy opis czynności » format : pdf [ 42.96 kB ] Opublikowano : dnia 02.01.2016 o godzinie 19:01:37.
załącznik nr  3 – wzór oferty załącznik nr 3 – wzór oferty » format : pdf [ 48.46 kB ] Opublikowano : dnia 02.01.2016 o godzinie 19:02:02.
załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków » format : pdf [ 32.72 kB ] Opublikowano : dnia 02.01.2016 o godzinie 19:02:27.
załącznik nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia » format : pdf [ 33.22 kB ] Opublikowano : dnia 02.01.2016 o godzinie 19:02:57.
załącznik nr 6 – informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 6 – informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej » format : pdf [ 30.87 kB ] Opublikowano : dnia 02.01.2016 o godzinie 19:03:29.
załącznik nr 7 – wykaz wykonanych usług załącznik nr 7 – wykaz wykonanych usług » format : pdf [ 31.94 kB ] Opublikowano : dnia 02.01.2016 o godzinie 19:03:58.
załącznik nr 8 – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych załącznik nr 8 – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń... » format : pdf [ 26.32 kB ] Opublikowano : dnia 02.01.2016 o godzinie 19:04:26.
załącznik nr 9 – wykaz osób załącznik nr 9 – wykaz osób » format : pdf [ 36.31 kB ] Opublikowano : dnia 02.01.2016 o godzinie 19:04:50.
załącznik nr 10 – oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia załącznik nr 10 – oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia » format : pdf [ 24.72 kB ] Opublikowano : dnia 02.01.2016 o godzinie 19:05:17.
załącznik nr 11 – wzór umowy załącznik nr 11 – wzór umowy » format : pdf [ 70.78 kB ] Opublikowano : dnia 02.01.2016 o godzinie 19:05:47.
załącznik nr 3 do umowy - wytyczne bhp załącznik nr 3 do umowy - wytyczne bhp » format : pdf [ 401.57 kB ] Opublikowano : dnia 02.01.2016 o godzinie 19:06:40.
załącznik nr 4 do umowy – porozumienie załącznik nr 4 do umowy – porozumienie » format : pdf [ 979.11 kB ] Opublikowano : dnia 02.01.2016 o godzinie 19:07:24.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub jej unieważnieniu :

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania » format : pdf [ 25.43 kB ]
Opublikowano : dnia 26.01.2016 o godzinie 09:52:01.

Opublikowano : Szczybura Emilia, dnia 30.12.2015 o godzinie 12:40:24.

Wersja do druku