wwykonanie prac z zakresu zagospodarowania turystycznego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego

KPN/2/2016

Jelenia Góra: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania turystycznego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego
Numer ogłoszenia: 15092 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze , ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 7553726, faks 75 7553348.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kpnmab.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka sektora finansów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania turystycznego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania turystycznego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego w obwodach ochronnych: Śnieżka, Przełęcz, Szrenica..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych gospodarczym interesem zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 90.61.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: dla I PAKIETU - 3 000,00,- (słownie: - trzy tysiące złotych), dla II PAKIETU - 2 000,00,- (słownie: - dwa tysiące złotych), dla III PAKIETU - 2 500,00,- (słownie: - dwa tysiące pięćset złotych),

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wykonawca ma się wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym odpowiednio w każdym pakiecie tj. co najmniej: -1 samochodem terenowym z napędem 4x4 -1 samochodem dostawczym z napędem 4x4 , -1 pilarką spalinową, -1 zagęszczarką do podłoża. sposób oceny na podstawie złożonych dokumentów wg reguły spełnia nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wykonawca ma się wykazać , że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, odpowiednio w pakiecie tj,: a. Dysponują co najmniej 1 osobą z zaświadczeniem o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia uprawniającego do pracy z użyciem pilarki spalinowej (§ 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej); b. Zapewnią dwuosobowe wykonywanie prac z użyciem pilarek spalinowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2006r. nr 161 poz. 1141) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej; c. Dysponują osobą posiadającą uprawnienia do pracy na wysokości z wykorzystaniem osobistego sprzętu asekuracyjnego i zjazdowego; sposób oceny na podstawie złożonych dokumentów wg reguły spełnia nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 50000 zł. sposób oceny na podstawie złożonych dokumentów wg reguły spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·         wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - jakość - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kpnmab.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 58-570 Jelenia Góra.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2016 godzina 13:00, miejsce: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 58-570 Jelenia Góra sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pakiet nr 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania turystycznego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, w obwodzie ochronnym Śnieżka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 90.61.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. jakość - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pakiet nr 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania turystycznego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, w obwodzie ochronnym Przełęcz.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 90.61.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. jakość - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pakiet nr 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania turystycznego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, w obwodzie ochronnym Szrenica.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 90.61.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. jakość - 10

z upoważnienia Dyrektora KPN

mgr inż. Przemysław Tołoknow

 

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia »

W celu uzyskania dostępu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze skierowanymi przez wykonawców pytaniami i udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link.

Adres e-mail :

Załączniki :

załącznik nr 1.1 - kosztorys prac pakiet nr 1 załącznik nr 1.1 - kosztorys prac pakiet nr 1 » format : pdf [ 26.06 kB ] Opublikowano : dnia 22.01.2016 o godzinie 11:17:12.
załącznik nr 1.2 - kosztrys prac  pakiet nr 2 załącznik nr 1.2 - kosztrys prac pakiet nr 2 » format : pdf [ 42.32 kB ] Opublikowano : dnia 22.01.2016 o godzinie 11:25:48.
załącznik nr 1.3 - kosztorys prac pakiet nr 3 załącznik nr 1.3 - kosztorys prac pakiet nr 3 » format : pdf [ 33.46 kB ] Opublikowano : dnia 22.01.2016 o godzinie 11:18:08.
załącznik nr 2 - opis prac załącznik nr 2 - opis prac » format : pdf [ 1,009.59 kB ] Opublikowano : dnia 22.01.2016 o godzinie 10:51:27.
załącznik nr 3 - wzór oferty załącznik nr 3 - wzór oferty » format : pdf [ 32.96 kB ] Opublikowano : dnia 22.01.2016 o godzinie 10:52:08.
załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków » format : pdf [ 30.71 kB ] Opublikowano : dnia 22.01.2016 o godzinie 10:52:52.
załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia » format : pdf [ 30.95 kB ] Opublikowano : dnia 22.01.2016 o godzinie 10:53:26.
załącznik nr 6 – informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 6 – informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej » format : pdf [ 22.93 kB ] Opublikowano : dnia 22.01.2016 o godzinie 10:53:59.
załacznik nr 7 - wykaz osób uczesniczących w realizacji zamówienia załacznik nr 7 - wykaz osób uczesniczących w realizacji zamówienia » format : pdf [ 36.04 kB ] Opublikowano : dnia 22.01.2016 o godzinie 10:54:55.
załącznik nr 8 - ośwadczenie, że osoby posiadaja uprawnienia załącznik nr 8 - ośwadczenie, że osoby posiadaja uprawnienia » format : pdf [ 24.70 kB ] Opublikowano : dnia 22.01.2016 o godzinie 10:55:54.
załącznik nr 9 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu załącznik nr 9 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu » format : pdf [ 26.54 kB ] Opublikowano : dnia 22.01.2016 o godzinie 10:56:43.
załącznik nr 10 - wzór umowy załącznik nr 10 - wzór umowy » format : pdf [ 49.64 kB ] Opublikowano : dnia 22.01.2016 o godzinie 10:57:15.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub jej unieważnieniu :

zawiadomienie o wyborze najkrzystniejszej oferty w pakietach nr 1,2 3 zawiadomienie o wyborze najkrzystniejszej oferty w pakietach nr 1,2 3 » format : pdf [ 37.36 kB ]
Opublikowano : dnia 12.02.2016 o godzinie 10:17:52.

Opublikowano : Szczybura Emilia, dnia 22.01.2016 o godzinie 10:45:09.

Wersja do druku