Usługa ubezpieczenia Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze

KPN/23/2015

Jelenia Góra: USŁUGA UBEZPIECZENIA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE
Numer ogłoszenia: 327512 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze , ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 7553726, faks 75 7553348.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kpnmab.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka sektora finansów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA UBEZPIECZENIA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: USŁUGA UBEZPIECZENIA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE Sekcja I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk Sekcja II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Sekcja III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolitych z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień oraz dotyczących przedmiotu zamówienia, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Zamówieniem uzupełniającym jest w szczególności: doubezpieczenie mienia na podstawie klauzul automatycznego pokrycia, podniesienie sumy gwarancyjnej w dobrowolnym ubezpieczeniu OC, odnowienie limitów w ryzykach ubezpieczonych na pierwsze ryzyko w przypadku ich wyczerpania wskutek wypłaty odszkodowania, ubezpieczenie mienia osób trzecich, aktualizacji sum ubezpieczenia wynikających z przekroczenia limitu określonego w klauzulach automatycznego pokrycia, (z których Zamawiający skorzysta w razie potrzeby), aktualizacji sum ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia oraz w innych przypadkach przewidzianych w SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnił warunek jeśli wykaże on, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i przedłoży zezwolenie Ministra Finansów lub inny dokument potwierdzający uprawnienie Wykonawcy do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. prowadzą działalność zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858) sposób oceny na podstawie złożonego dokumentu wg reguły spełnia/ nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca spełni warunek , jeżeli wykaże on, że: 1) posiada na ostatni dzień bilansowy wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie co najmniej 100% (zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej); 2) posiada na ostatni dzień bilansowy wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, na poziomie co najmniej 100% (zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej); 3) na dzień składania ofert Wykonawca nie znajduje się w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych lub krótkoterminowego planu wypłacalności lub nie ma ustanowionego zarządu komisarycznego (w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku Dz. U. 124 poz. 115; sposób oceny na podstawie złożonego dokumentu wg reguły spełnia/ nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

na potwierdzenie warunku ekonomicznego wykonawca złoży dokument: Oświadczenie o posiadaniu na ostatni dzień bilansowy, wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie co najmniej 100% oraz posiadaniu na ostatni dzień bilansowy wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, na poziomie co najmniej 100%,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - warunki ubezpieczenia - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. gdy potrzebna jest zmiana terminu realizacji zamówienia, w tym skrócenie czasu jego trwania; 2. gdy potrzebne są zmiany zakresu przedmiotu zamówienia - w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy umowy odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jego zakresu, wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy, a także obowiązków Wykonawcy; 3. w przypadku ujawnienia się nowego ryzyka nieobjętego zakresem ubezpieczenia, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia za zgodą Wykonawcy zmian w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń dotyczących złożonej oferty, sum ubezpieczenia, sum gwarancyjnych oraz wysokości należnych składek i okresów ubezpieczenia; 4. gdy potrzebne są zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; 5. gdy potrzebne są zmiany dotyczące terminu rozpoczęcia realizacji umowy lub okresu ubezpieczenia, z uwagi na procedurę odwoławczą; 6. gdy potrzebne są zmiany w zakresie mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności zmiany jego wartości, między innymi z uwagi na użytkowanie oraz gospodarowanie tym mieniem. W przypadku gdy dokonane zmiany wpłyną na zmianę wysokości składki ubezpieczeniowej, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany jej wartości; 7. gdy potrzebne są zmiany w częściach przedmiotu zamówienia, które zgodnie z ofertą Wykonawcy będą wykonywane przy pomocy podwykonawców; 8. gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie udało się przewidzieć w chwili zawierania umowy; 9. w każdej sytuacji, gdy taka zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kpnmab.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 58-570 Jelenia Góra.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 58-570 Jelenia Góra sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 z upoważnienia Dyrektora KPN

mgr inż. Przemysław Tołoknow

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia »

W celu uzyskania dostępu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze skierowanymi przez wykonawców pytaniami i udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link.

Adres e-mail :

Załączniki :

załącznik nr 1 - formularz ofertowy załącznik nr 1 - formularz ofertowy » format : pdf [ 53.58 kB ] Opublikowano : dnia 02.12.2015 o godzinie 12:53:27.
załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia i formularz kalkulacyjny do oferty załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia i formularz kalkulacyjny do... » format : pdf [ 144.56 kB ] Opublikowano : dnia 02.12.2015 o godzinie 12:54:49.
załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków » format : pdf [ 35.82 kB ] Opublikowano : dnia 02.12.2015 o godzinie 12:55:43.
załacznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załacznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia » format : pdf [ 34.44 kB ] Opublikowano : dnia 02.12.2015 o godzinie 12:56:30.
załącznik nr 5 – informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 5 – informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej » format : pdf [ 37.01 kB ] Opublikowano : dnia 02.12.2015 o godzinie 12:57:01.
załącznik nr 6 - wykaz budynków i budowli załącznik nr 6 - wykaz budynków i budowli » format : pdf [ 43.93 kB ] Opublikowano : dnia 02.12.2015 o godzinie 14:36:08.
załącznik nr 7 - wykaz środków trwałych i wyposażenia niskocennego załącznik nr 7 - wykaz środków trwałych i wyposażenia niskocennego » format : pdf [ 41.42 kB ] Opublikowano : dnia 02.12.2015 o godzinie 12:58:46.
załacznik nr 8 - wykaz sprzętu elektrycznego załacznik nr 8 - wykaz sprzętu elektrycznego » format : pdf [ 51.65 kB ] Opublikowano : dnia 02.12.2015 o godzinie 12:59:26.
załącznik nr 8a- wykaz sprzętu elektrycznego załącznik nr 8a- wykaz sprzętu elektrycznego » format : pdf [ 39.54 kB ] Opublikowano : dnia 02.12.2015 o godzinie 13:00:13.
załącznik nr 9 - wzór umowy załącznik nr 9 - wzór umowy » format : pdf [ 35.85 kB ] Opublikowano : dnia 02.12.2015 o godzinie 13:00:45.
załącznik nr 10 - mapa rozmieszczenia tabliczek i pulpitów załącznik nr 10 - mapa rozmieszczenia tabliczek i pulpitów » format : jpg [ 418.55 kB ] Opublikowano : dnia 02.12.2015 o godzinie 13:02:02.
ogłoszenie o zmanie głoszenia ogłoszenie o zmanie głoszenia » format : pdf [ 25.02 kB ] Opublikowano : dnia 07.12.2015 o godzinie 13:03:53.
odpowiedzi na pytania do siwz odpowiedzi na pytania do siwz » format : pdf [ 59.61 kB ] Opublikowano : dnia 07.12.2015 o godzinie 15:18:53.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub jej unieważnieniu :

zawiadomienie o wyborze najkrzystniejszej oferty zawiadomienie o wyborze najkrzystniejszej oferty » format : pdf [ 28.00 kB ]
Opublikowano : dnia 17.12.2015 o godzinie 07:38:06.

Opublikowano : Szczybura Emilia, dnia 02.12.2015 o godzinie 12:51:56.

Wersja do druku