Prowadzenie kompleksowej obsługi ruchu turystycznego w punktach pobierania opłat za wstęp i udostępnianie terenu Karkonoskiego Parku Narodowego

KPN/1/2016

Jelenia Góra: Prowadzenie kompleksowej obsługi ruchu turystycznego w punktach pobierania opłat za wstęp i udostępnianie terenu Karkonoskiego Parku Narodowego
Numer ogłoszenia: 5433 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze , ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 7553726, faks 75 7553348.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kpnmab.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka sektora finansów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie kompleksowej obsługi ruchu turystycznego w punktach pobierania opłat za wstęp i udostępnianie terenu Karkonoskiego Parku Narodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie kompleksowej obsługi ruchu turystycznego w punktach pobierania opłat za wstęp i udostępnianie terenu Karkonoskiego Parku Narodowego: Szlak czarny w rejonie dolnej stacji kolei linowej na Kopę, przy szlaku żółtym w rejonie dolnej stacji kolei linowej na Kopę , szlak czerwony koło hotelu Orlinek oraz przy świątyni Wang - gmina Karpacz, u podnóża Chojnika, na Przełęczy Żarskiej (gmina Jelenia Góra), Wodospad Szklarki (gmina Piechowice), Brama Kamieńczyk (przy szlaku czerwonym), Wodospad Kamieńczyka, stacja pośrednia wyciągu na Szrenicę (gmina Szklarska Poręba)..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.20.00-1, 63.51.30.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.01.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium : 7 200,00,- (słownie: - siedem tysięcy dwieście złotych),

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie zbliżone zakresem do przedmiotu zamówienia. Za podobne prace uważa się co najmniej jedną z prac, takich jak: prowadzenie działalności usługowej, handlowej, świadczenie usług przewodnickich na terenie Sudetów, prowadzenie punktu informacji turystycznej, prowadzenie biura turystycznego, o wartości nie mniejszej niż 80 tys. zł w ciągu jednego roku. sposób oceny : na podstawie złożonych dokumentów

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 1 kasą fiskalną na każdy z punktów poboru opłat (+ co najmniej 3 kasy rezerwowe), dysponują zestawem 60 szt. kasków do wypożyczenia osobom którym udostępnia się do zwiedzania Wąwózu Kamieńczyka sposób oceny : na podstawie złożonych dokumentów

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 1 osobą na punkt poboru opłat za wstęp, która będzie wykonywać zamówienie i która wykaże się co najmniej znajomością podstawową języka niemieckiego lub angielskiego oraz posiadają wiedzę o Parku. sposób oceny : na podstawie złożonych dokumentów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - jakość - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kpnmab.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 58-570 Jelenia Góra.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2016 godzina 13:00, miejsce: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 58-570 Jelenia Góra sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 z upoważnienia Dyrektora KPN

mgr inż. Przemysław Tołoknow

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia »

W celu uzyskania dostępu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze skierowanymi przez wykonawców pytaniami i udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link.

Adres e-mail :

Załączniki :

załacznik nr 1 - wzór oferty załacznik nr 1 - wzór oferty » format : pdf [ 45.80 kB ] Opublikowano : dnia 15.01.2016 o godzinie 14:11:16.
załacznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków załacznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków » format : pdf [ 31.46 kB ] Opublikowano : dnia 15.01.2016 o godzinie 14:11:54.
załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia » format : pdf [ 31.78 kB ] Opublikowano : dnia 15.01.2016 o godzinie 14:12:28.
załacznik nr 4 - informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej załacznik nr 4 - informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej » format : pdf [ 30.59 kB ] Opublikowano : dnia 15.01.2016 o godzinie 14:12:58.
załacznik nr 5 - wykaz wykonanych usług załacznik nr 5 - wykaz wykonanych usług » format : pdf [ 28.49 kB ] Opublikowano : dnia 15.01.2016 o godzinie 14:13:31.
załacznik nr 6 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia załacznik nr 6 - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia » format : pdf [ 29.19 kB ] Opublikowano : dnia 15.01.2016 o godzinie 14:13:57.
załacznik nr 7 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu załacznik nr 7 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu » format : pdf [ 26.30 kB ] Opublikowano : dnia 15.01.2016 o godzinie 14:14:53.
załącznik nr 8 - wzór umowy załącznik nr 8 - wzór umowy » format : pdf [ 86.67 kB ] Opublikowano : dnia 15.01.2016 o godzinie 14:15:40.
załącznik nr 2 do umowy załącznik nr 2 do umowy » format : pdf [ 24.81 kB ] Opublikowano : dnia 15.01.2016 o godzinie 14:16:10.
załacznik nr 3 do umowy załacznik nr 3 do umowy » format : pdf [ 19.74 kB ] Opublikowano : dnia 15.01.2016 o godzinie 14:16:39.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub jej unieważnieniu :

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania » format : pdf [ 25.80 kB ]
Opublikowano : dnia 27.01.2016 o godzinie 12:57:34.

Opublikowano : Szczybura Emilia, dnia 15.01.2016 o godzinie 14:09:58.

Wersja do druku