Nabór na stanowisko specjalisty

 OGŁOSZENIE
Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze
w sprawie naboru na stanowisko specjalisty

I. Wymagania formalne:
1) wykształcenie średnie leśne lub wyższe leśne,
2) obywatelstwo polskie,
3) korzystanie z pełni praw obywatelskich,
4) niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.

II. Wymagania preferowane:
1) ukończenie stażu w jednostkach organizacyjnych Parków Narodowych lub Lasów Państwowych,
2) prawo jazdy kategorii B ,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku specjalisty:
1) zakres zadań przewidzianych na stanowisku specjalisty zgodny z ramowym
zakresem czynności dla tego stanowiska.

IV. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu,
2) CV z dokładnym opisem przekroju pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4) posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy, referencje,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i uprawnieniach,
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo z chęci zysku lub z innych
niskich pobudek,
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i obywatelskich,
9) oświadczenie kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych. zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji na wolne stanowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002r. poz. 926 z późn. zm.)”,
Każda z załączonych kopii dokumentów powinna posiadać oryginalną klauzulę „za
zgodność z oryginałem”, opatrzoną datą i podpisem ubiegającego się o stanowisko.
Każde oświadczenie winno nosić oryginalny podpis oświadczającego i datę.

V. Termin i sposób składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w
siedzibie parku lub przesłać na adres: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 Jelenia Góra, ul. Chałubińskiego 23 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty” (przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do parku).
Ostateczny termin składania dokumentów – 29 luty 2016r. do godziny 15.00 .
Dokumenty, które wpłyną do parku powyżej określonego terminu nie będą
rozpatrywane.
Kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, będą mogli odebrać złożone
dokumenty w terminie do dnia 30 czerwca 2013r. lub na wyraźne życzenie będą
odesłane na podany adres zwrotny. Po tym terminie pozostałe dokumenty zostaną komisyjnie
zniszczone. Park nie zwraca poniesionych kosztów związanych z naborem.

VI. Dalsze procedury
Kandydaci zakwalifikowani przez Komisję do dalszego etapu rekrutacji – rozmowy
kwalifikacyjnej, zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie o
terminie i miejscu rozmowy.

VII. Umowa o pracę
Wyłoniona w trakcie rekrutacji osoba zostanie zatrudniona tylko na okres do
sześciu miesięcy.
Park nie zapewnia mieszkania służbowego.

VIII. Informacje dodatkowe
1. Park zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania
przyczyny.

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia »

W celu uzyskania dostępu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze skierowanymi przez wykonawców pytaniami i udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link.

Adres e-mail :

Załączniki :

Zakres obowiązków specjalisty Zakres obowiązków specjalisty » format : doc [ 60.00 kB ] Opublikowano : dnia 19.02.2016 o godzinie 07:54:09.


Opublikowano : Marcin Wierzbiński, dnia 12.02.2016 o godzinie 10:02:06.

Wersja do druku