Konkurs na koncepcję ekspozycji przyrodniczej Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów

KPN/5/2016

Jelenia Góra: Konkurs na koncepcję ekspozycji przyrodniczej Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów
Numer ogłoszenia: 42818 - 2016; data zamieszczenia: 25.02.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 7553726, faks 75 7553348.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kpnmab.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka sektora finansów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na koncepcję ekspozycji przyrodniczej Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem pracy konkursowej jest opracowanie koncepcji ekspozycji przyrodniczej Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów, spełniającej określone wymagania.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.93.00.00-2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeniu Uczestnicy konkursu, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym konkursem, udokumentowanych faktem wykonania w okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwóch interaktywnych ekspozycji edukacyjnych lub muzealnych na powierzchniach nie mniejszych niż 500 metrów kwadratowych, potwierdzone dokumentami stwierdzającymi, że stosowne prace zostały wykonane należycie (np. referencje). W przypadku zainteresowanych występujących wspólnie, co najmniej jeden z członków zespołu powinien posiadać doświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności: - przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku biologia, geografia lub leśnictwo, - przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na jednym z wymienionych kierunków: architektura wnętrz, scenografia, wystawiennictwo i scenografia oraz posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu i nadzorze aranżacji co najmniej 2 ekspozycji edukacyjnych lub muzealnych, - przynajmniej jedną osobą legitymującą się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku informatyka lub pokrewnych, z bardzo dobrą znajomością i wiedzą na temat zastosowania i rynku: sprzętu PC, sieci LAN/WAN, bezpieczeństwa, administracji, sprzętu audio wizualnego do publikacji mediów/techniki kontroli gestów/interaktywnych - projekcyjnych, systemów zarządzanie treścią oraz posiadającym udokumentowane doświadczenie w projektowaniu i nadzorze aranżacji co najmniej 2 ekspozycji edukacyjnych lub muzealnych..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Oryginalność projektu - 40

2. Zgodność realizacji w koncepcji założeń merytorycznych do koncepcji ekspozycji przyrodniczej - 20

3. Realność wykonania koncepcji do zaplanowanych założeń merytorycznych ekspozycji przyrodniczej - 20

4. Koszt wykonania dokumentacji projektowej - 10

5. Koszt realizacji prac na podstawie koncepcji - 10

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 04.03.2016, godzina 15:00.

Miejsce: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 58-570 Jelenia Góra pok. nr 11.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 11.03.2016, godzina 15:00.

Miejsce: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 58-570 Jelenia Góra sekretariat.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin: 15.06.2016 r. godz. 15:00.

Miejsce: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 58-570 Jelenia Góra sekretariat.

IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: I nagroda za najlepszą prace konkursową wynosi 40 000,00 zł. Liczbę i wysokość pozostałych nagród i wyróżnień ustala sąd konkursowy w ramach funduszu nagród i wyróżnień. Łączny fundusz wszystkich nagród wynosi 60 000,00 zł. Autor pracy konkursowej, która uzyska pierwszą nagrodę, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie, którego przedmiotem będzie opracowanie projektowe zawierające koncepcję pokonkursową wraz ze szczegółowym scenariuszem ekspozycji, dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do wykonania wystawy w tym wielobranżowy projekt budowlany (w razie konieczności), wielobranżowy projekt wykonawczy ekspozycji przyrodniczej wraz z dokumentacją przetargową, kosztorysami oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad jego realizacją. I nagroda będzie przyznana pracy, która uzyska największą liczbę punktów, jednak nie mniejszą niż 70 punktów.

Dyrektor KPN

Dr inż. Andrzej Raj

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia »

W celu uzyskania dostępu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze skierowanymi przez wykonawców pytaniami i udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link.

Adres e-mail :

Opublikowano : Szczybura Emilia, dnia 25.02.2016 o godzinie 15:18:54.

Wersja do druku