Dokument Archiwalny :


Ewidencja, rejestry, archiwa

Ewidencje, rejestry, archiwa • ewidencja środków trwałych, • ewidencja pozostałych środków trwałych, • ewidencja magazynowa, • ewidencja druków ścisłego zarachowania • archiwum zakładowe, • ewidencja komputerów i programów komputerowych, • ewidencja umundurowania, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, • rejestr zamówień publicznych, • książki obiektów budowlanych • ewidencja gruntów będących w zarządzie Parku, • ewidencja sadzonek w szkółkach, • rejestr drewna pozostawionego do mineralizacji, • wykaz zagrożenia drzewostanów przez szkodniki wtórne, • wykaz szkód w lesie spowodowanych przez zwierzynę, • ewidencja pożarów • rejestry wypadków w pracy, • rejestry wypadków w drodze do pracy lub z pracy, • roczne plany rzeczowo-finansowe działalności Parku, • roczne analizy działalności Parku, • ewidencja zasobów bibliotecznych. Udostępnianie: - wyłącznie na podstawie pisemnej zgody dyrektora Parku (np. dla celów przygotowania prac dyplomowych, badań naukowych), - korzystanie z biblioteki Parku w czytelni (bez wypożyczeń na zewnątrz).

Opublikowano : , dnia 03.06.2009 o godzinie 10:09:12.

Dokument obowiązywał od dnia 03.06.2009 o godzinie 10:09:12 do 03.06.2009 o godzinie 10:09:12

Wersja do druku