Dokument Archiwalny :


Przedmiot działalności

Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

Na obszarze Parku ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu. Wszelkie działania na terenie Parku podporządkowane są ochronie przyrody i mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi działaniami. Nadrzędnym celem Karkonoskiego Parku Narodowego jest poznanie, zachowanie całości systemów przyrodniczych Parku, wraz z warunkami ich funkcjonowania oraz odtwarzanie zniekształconych i zanikłych ogniw rodzimej przyrody. Do zadań Parku należy zatem ocena aktualnego stanu przyrody oraz określenie potrzeb i kierunków jej ochrony, wykonywanie badań naukowych i prowadzenie monitoringu przyrodniczego oraz działalności edukacyjnej. Park jest udostępniony społeczeństwu dla celów naukowych, edukacyjnych, kulturowych i turystycznych na warunkach określonych w planie ochrony (zadaniach rocznych). Warunki udostępniania Parku obejmują w szczególności czas oraz wyznaczone miejsca, w których możliwe jest przebywanie ludzi.

Zadania związane z ochroną przyrody, badaniami naukowymi i działalnością edukacyjną , a także ochroną mienia paku narodowego oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody na terenie parku narodowego wykonuje Służba Parku Narodowego. Do zadań Służby Parku Narodowego należy:
1) realizacja ustaleń planów ochrony i zadań ochronnych;
2) informowanie i promocja w zakresie ochrony przyrody, w tym prowadzenie muzeum przyrodniczego, ośrodków informacji i edukacji oraz publikowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych;
3) prowadzenie badań naukowych w celu określenia metod i sposobów ochrony przyrody, skuteczności działań ochronnych oraz rozpoznawania różnorodności biologicznej;
4) utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury technicznej zarządzanej przez park narodowy;
5) udostępnianie parku narodowego do celów naukowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, turystycznych i sportowych.

Parkiem Narodowym zarządza dyrektor parku narodowego. Organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Parku jest Rada Naukowa Karkonoskiego Parku Narodowego powołana zarządzeniem Nr 32 Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego. - Dyrektor parku narodowego reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie zarządzanego mienia parku narodowego. - Dyrektor parku narodowego realizuje ustalenia planu ochrony oraz wydaje zarządzenia określające sposoby korzystania z obszarów parku narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Ustawa o ochronie przyrody upoważnia ponadto dyrektora Parku do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach ochrony przyrody na terenie Parku. Dyrektor Parku wykonuje także zadania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z zakresu ochrony przyrody na terenie Parku. Dyrektor parku ma prawo prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody. W Karkonoskim Parku Narodowym powyższe czynności wykonuje Komendant Straży Parku, upoważniony przez dyrektora Parku. Do dyrektora parku narodowego należą odpowiednio zadania i kompetencje określone w art. 5 ust. 2-4 , art. 9 ust. 1 i 2, art. 10, art..13 ust. 1 pkt. 1-3, art. 13a, art. 14a ust.1 i 2, art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Opublikowano : Krakowski Krzysztof, dnia 15.06.2009 o godzinie 08:03:01.

Dokument obowiązywał od dnia 15.06.2009 o godzinie 08:03:01 do 15.06.2009 o godzinie 08:03:01

Wersja do druku